31

Aug

2022

學校活動 (2022年9月至11月)

學校活動 (2022年9月至11月)

 

日期

活動名稱

1/9 /2022

開學日   

11/9 /2022

中秋節

12/9 /2022

中秋節翌日

1/10/2022

國慶日

4/10/2022

重陽節

7/10/2022

中六家長晚會 --- 文憑試考生出路

11/10/2022

學生會選舉日

14/10/2022

中一家長晚會

22/10/2022

沙田區語文「偵」英同樂日

26/10/2022

教師專業發展日

27/10/2022-1/11/2022

中一至中五上學期統測

4/11/2022

田徑運動會初賽

7/11/2022

田徑運動會決賽

8/11/2022

田徑運動會翌日假期假

14/11/2022-25/11/2022

中六級模擬考試一

18/11/2022

中一、二家長晚會