30

Nov

2017

校際朗誦節中一二級普通話詩詞集誦比賽

日期 2017年11月
主辦機構 香港學校朗誦節
項目名稱 校際朗誦節中一二級普通話詩詞集誦比賽
成績/名次/職位 團體冠軍