3

Dec

2019

學校活動 (2019年12月至2020年2月)

學校活動 (201912月至20202)

 

日期 活動名稱
15/12/2019

中六家長日

20/12/2019 聖誕聯歡會
2/1/2020 - 14/1/2020 中一至中五級上學期考試
18/1/2020 中六級聯校模擬口試(二)
3/2/2020 - 14/2/2020 中六級模擬考試(二)
9/2/2020 家長日
21/2/2020 樂善堂聯校教師專業發展日
19/2/2020 - 20/2/2020 書展
28/2/2020 中四家長晚會